Miten voin parantaa verkkosivujen näkyvyyttä?

Sinulla on verkkosivut, mutta ne eivät näy selaimen hakutuloksissa. Tämä on aika tavallinen ongelma. Usein oletetaan, että ponnistus markkinointiin on tehty, kun sivut on hankittu. Verkkosivut on pidettävä elossa. Ne kaipaavat aika ajoin päivittämistä, mm. uutta sisältöä ja sisäistä ja ulkoista linkitystä.

Miten tehdään hakukoneoptimointia?

SEO (Search Engine Optimization) eli suomeksi hakukoneoptimointi on prosessi, jolla parannetaan verkkosivujen näkyvyyttä suhteessa kilpailijoiden verkkosivuihin. Verkkosivuston näkyvyyteen vaikuttavat sivuston tekninen toimivuus, hakukoneoptimoitu sisältö, yrityksen brändin tunnettuus ja käyttäjän personointi. Personointia voidaan lisätä esimerkiksi tuote-ehdotuksilla ja sivuston käyttäjälle uudelleen kohdennetulla mainonnalla. Keskityn tässä blogissa hakukoneoptimoidun sisällön tuottamiseen.

Millaista on hakukoneoptimoitu sisältö?

On syytä miettiä, mitkä ovat strategiset asiakasryhmät. Millaisille asiakkaille halutaan palveluja markkinoida? Ketkä ovat potentiaalisia asiakkaita? Millaisia tarpeita heillä on?

Toisaalta, millaisia tarpeita itsellämme on. Mitä palveluja halutaan tarjota? Millaisia liidejä halutaan saavuttaa? Miten kohderyhmille kerrotaan omista arvoista ja tavoitteista? Miten järjestöt, liitot ja yhdistykset tehostaisivat esimerkiksi uusien jäsenten hankintaa? Näiden kysymysten pohjalta voit jo aavistella, millaista sisältöä verkkosivuilla tulisi olla.

Verkkosivujen suunnittelussa yhtenä tavoitteena strategian ja asiakaslähtöisyyden lisäksi on sivujen näkyvyys eli hakukoneoptimoitu sisältö. Ennen sisällön tuottamista on kuitenkin löydettävä yleisimmät hakusanat eli avainsanat.

 

Miten löydän toimivat avainsanat?

Avainsanoja ovat juuri ne sanat, joilla asiakkaat hakevat ratkaisua tarpeisiinsa. Astu siis itse asiakkaan saappaisiin ja lähde “googlettamaan” palvelua, jonka haluat löytää ja josta haluat tietoa. Näin löydät keskeiset avainsanat ja yleisimmät kysymykset, joita asiakkaat ovat käyttäneet palvelua hakiessaan.
Asiakaslähtöisyys, luonnolliset kysymykset, avainsanat ja linkitykset tehostavat verkkosivuston löydettävyyttä. Hakukoneoptimoidut avainsanat eivät ole vain lista sanoja sisällössä, vaan ne upotetaan otsikoihin ja tekstiin. Tärkeintä on tekstin selkeys ja kiinnostavuus asiakkaan näkökulmasta.
Tärkein avainsana on se, jonka ympärille sisältö rakentuu. Muut avainsanat puolestaan tukevat aihetta olennaisesti. Hakukonetta ei voi huijata, joten avainsanoja ei saa käyttää liikaa. Hyvä suhde on yksi avainsana 20 sanaa kohden. Palveluja haetaan usein myös kysymyksillä. Kysymykset ovat oivallisia avainsanoja. Niitä voidaan käyttää sisällön otsikoissa. Voit koota avainsanoista ns. avainsanakartan, jonka perusteella kirjoitat sisältöä.

Avainsanat ja sisällön kirjoittaminen

Avainsanalistat eivät vielä ole sisältöä, vaan sivujen tulee tarjota asiakkaille asiantuntevaa ja mielenkiintoista sisältöä. Sen tulee olla myös myyvää ja asiakkaan ostopolkua tukevaa. Verkkosivuilla voi olla mm. tuotteiden tuotetietoa, testituloksia ja asiakkaiden sitaatteja tuotteen käytöstä. Palveluiden sisältöä ovat palvelukuvaukset, kuvat, kartat, asiakastarinat ja asiakkaiden sitaatit palvelusta. Järjestöjen ym. sivustoilla tarjotaan jäsenille oleellista informaatiota niiden toiminnasta.
Kenen tehtävä sitten on tuottaa sisältöä. Voit antaa sisällöntuotannon ammattilaisille, jos sinulla ei ole aikaa ja osaamista siihen. Ammattilainen tietää, miten kirjoitetaan selkeää, mielenkiintoista ja myyntiä edistävää tekstiä. Olet kuitenkin palvelun tuottaja ja tiedät palveluistasi enemmän kuin ulkopuolinen. Siksi sinun kannattaa osallistua sisällöntuotantoon asiantuntijana, ja antaa tietoa ja kommentoida ulkopuolisen tuottamaa sisältöä.

Mikä on metakuvaus?

Verkkosivuston kiinnostavuutta lisää metakuvaus eli metateksti, joka näkyy selaimen hakutulosten listauksen yhteydessä tekstinä, joka kertoo verkkosivun sisällöstä. Kuvauksen tavoitteena on herättää asiakkaan mielenkiinto ja halu tutustua sivustoon syvemmin.
Metakuvauksen rooli on merkittävä, joten siihen kannattaa panostaa. Kuvaus kirjoitetaan asiakaslähtöisesti. Mietitään mitä potentiaalinen asiakas haluaa tietää ja tarjotaan siihen ratkaisua. Mitä kiinnostavampi kuvaus on, sitä varmemmin asiakas klikkaa sivustolle.

Onko teidän hakukoneoptimionti ajantasalla? Digitaalisen markkinoinnin asiantuntijoina voimme parantaa yrityksesi verkkosivuston löydettävyyttä.

Perehdymme yrityksesi verkkosivujen tekniseen toteutukseen ja palveluiden ja avainsanojen optimointiin. Luomme teille kokonaiskuvan kehitysprojektista, mitä teemme, miten etenemme ja mitä yhdessä saavutamme.

Lue myös aikaisempi blogimme, Miten tuotan merkityksellistä sisältöä? 

Haluatko tietää enemmän ulkoisista linkeistä? Voit tutustua MOZ sivustoon.


sisältötuotannon malli

Miten tuotan merkityksellistä sisältöä?

Sisältöä tuotetaan aina asiakkaalle. Sen on tavoitettava oikeat asiakkaat ja puhuteltava heitä oikealla tavalla. Liiketoimintastrategia, brändi ja asiakasymmärrys ovat sisällöntuotannon kulmakiviä. Ne antavat sisällöille strategisen suunnan, tavan toimia ja viestiä ja luovat asiakkaalle arvoa. Keskeisiä merkityksellisellisessä sisällöntuotannossa ovat ostajapersoonat, heille luodut ostopolut, oikea-aikaiset sisällöt ja sisältöjen linkitykset eri kanavista verkkosivuille.

Miten tuotan strategisesti oikeanlaistan sisältöä?

Sisältömarkkinointi on osa yrityksen markkinointistrategiaa. Samalla tavalla kuin markkinointistrategia ja sitä toteuttava markkinointisuunnitelma, myös sisältöstrategia ja sisällöntuotanto noudattavat yrityksen liiketoimintastrategiaa. Näin organisaatio toimii yhteneväisesti kohti asetettuja tavoitteita.

Strategisesti tiedämme mm. kenelle, mitä, miten ja missä markkinoimme ja myymme. Sisältöstrategian näkökulmasta on merkityksellistä tietää, millaisia ostajapersoonia haluamme tavoittaa, sitouttaa ja palvella, ja miten johdamme sisältöjä eri kanavissa ja verkkosivuilla. Kun sisällöt luodaan ostajapersoonan ongelmien ja tavoitteiden ympärille, myynti kasvaa, brändi vahvistuu ja yrityksemme menestyy.

Yrityksen kokonaisvaltaisen brändin kannalta on merkityksellistä, että viestintä on brändin mukaista. Brändi-identiteetin ja arvolupauksen viestintä heijastuu kaikkeen viestintään, joten sitä ei pidä unohtaa sisällöntuotannossakaan. Sisällöt heijastavat johdonmukaisesti yrityksen persoonaa, tapaa toimia ja viestiä. Brändin tulee ilmetä kaikissa viestinnän muodoissa, niin visuaalisessa kuin puhutussa sisällössä. Viestinnän johdonmukaisuus lisää yrityksen uskottavuutta asiakkaan silmissä.

Miten lisään asiakaslähtöisyyttä sisällöntuotantoon?

Mitä paremmin ymmärrämme asiakasta, sitä helpompi meidän on tuottaa sisältöä. Asiakastutkimus antaa arvokasta tietoa ostajapersoonien ja ostopäätökseen ohjaavien tekijöiden määrittelemiseen. Asiakaslähtöisyyden tavoitteena on luoda asiakkaalle arvoa jokaisella kanavalla ja sisällöllä. Hyvin toteutetut sisällöt ovat asiakkaasta mielenkiintoisia, informatiivisia ja motivoivia ja ostoprosessia tukevia. Ne myös parantavat asiakkaan ja yrityksen vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

Sisällöntuottajaa kiinnostaa erityisesti asiakkaiden osto- ja palvelukokemukset. Palveluiden ostaminen vaatii osaamista ja usein se on asiakkaalle haastavaa. Asiakastyytyväisyys ja tehokas ja tuloksellinen myynti toteutuvat parhaiten, kun asiakkaan ostopolku ja yrityksen myyntipolku kulkevat rinnakkain. Asiakkaalle tarjotaan hyödyllistä sisältöä oikea-aikaisesti ostopolun eri vaiheissa.

Asiakkaille pystytään tarjoamaan osuvampaa sisältöä, joka helpottaa ja nopeuttaa ostoprosessia. Esimerkiksi verkkosivuilla voidaan luoda jokaiselle ostajapersoonalle omanlaisensa ostopolku. Asiakkaan ostopolun alussa sisällöntuotannon tehtävänä on tukea verkkosivujen löydettävyyttä ja palvelukuvausten sisällön ymmärrettävyyttä. Sisältöjen linkittäminen ja hakukoneoptimoitu sisältö auttavat asiakasta löytämään yrityksen palvelut. Verkkosivujen sisällön tulee tarjota tietoa ja tukea asiakasta ostoprosessissa. Merkityksellinen sisältö houkuttaa asiakasta etenemään sisällöstä toiseen ja johdattaa asiakkaan kohti ostopäätöstä.

Onko teidän sisällöntuotantonne merkityksellistä? Me MeKiwillä hyödynnämme palvelumuotoilua asiakaskokemuksen tutkimiseen ja digitaalisen ostopolun kehittämiseen. Digitaalisen markkinoinnin asiantuntijoina voimme auttaa yritystäsi sisällöntuotannon kehittämisessä. Perehdymme yrityksesi tavoitteisiin ja tarpeisiin. Luomme teille kokonaiskuvan kehitysprojektista, mitä teemme, miten etenemme ja mitä yhdessä saavutamme.


Ensiluokkaisen asiakaspalvelun tunnusmerkit

Ilman asiakkaita ei ole liiketoimintaa ja hyvien suhteiden ylläpitäminen asiakkaiden kanssa on elintärkeää jokaiselle yritykselle. Word-of-mouth eli sanallisesti leviävää mainontaa ei pidä aliarvioida, se lisää brändisi tunnettavuutta hyvässä ja huonossa. Yrityksen brändi rakentuu siitä, miten asiakkaat näkevät yrityksen, ei siitä miten yritys itse näkee itsensä. Ensiluokkainen asiakaspalvelu kattaa, miten tarjota mahdollisimman hyvä asiakaskokemus.

 

1-Tuotetietous

Yksi keskeinen asia mitä hyvä asiakaspalvelu pitää sisällään on tuotteen tai palvelun tunteminen. Ajattele jonkun yrittävän myydä jotain, josta hän ei tiedä yhtään mitään. Työntekijöiden tulisi tuntea yrityksen toiminta ja myytävä tuote tai palvelu paremman kokemuksen tuottamiseksi asiakkaalle. Työntekijöille voi järjestää esimerkiksi erilaisia työpajoja tai viikoittaisia palavereja tuote- ja yritystietouden lisäämiseksi, sillä työntekijät ovat ensisijaisia brändisi edustajia, joten tuotetietouden on oltava kunnossa.

2-Astu asiakkaan saappaisiin

Kun esität tuotteitasi tai palveluitasi asiakkaalle, he eivät halua kuulla, mitä yrityksesi tekee, vaan he ovat enemmänkin kiinnostuneita siitä, miten he hyötyvät palvelusta. Ensiluokkaisen asiakaspalvelun tunnusmerkit korostaa, millaista arvoa ja hyötyä yrityksesi tarjoaa asiakkailleen. Arvoa ajatellessa palvelun oikea hinnoittelu on myös tärkeää. Pidä myös huoli, että tuote tai palvelu vastaa täysin siitä annettua kuvausta.
Yritä nähdä asiat asiakkaan näkökulmasta, kuuntele heidän toiveitaan tarkasti ja yritä löytää juuri heille sopiva ratkaisu. Asiakkaat on hyvä pitää tyytyväisinä, jotta he palaavat myös takaisin. Pysy ystävällisenä ja rauhallisena tilanteesta riippumatta, kommunikointi on kaiken a ja o.

3-Pidä huoli aikataulusta

Hyvä asiakaskokemus pitää sisällään hyvän aikataulutuksen, eli ennen kuin tiimi ryntää uuden projektin pariin, varmista, että projektin aikataulutus on hyvin suunniteltu. Tehtävien jakaminen lyhyempiin sprintteihin antaa kaikille paremman kuvan meneillään olevista ja tulevista tehtävistä. Projekti on hyvä toimittaa ajoissa, älä jätä asiakasta odottamaan liian pitkäksi aikaa. Jos yrityksesi sisäinen viestintä kaipaa parannettavaa, ei hätää, käy nappaamassa blogistamme vinkit, kuinka parantaa yrityksen sisäistä viestintää. 
Kommunikoi asiakkaiden kanssa, ole tavoitettavissa ja pidä heidät ajan tasalla projektin etenemisestä ja anna heille mahdollisuus antaa palautetta sekä esittää toiveita muutoksista projektin kuluessa. Tee tarvittavat muutokset asiakkaan toiveiden mukaisesti, mutta pidä mielessä budjetti, aikataulu ja ovatko kyseessä olevat muutokset ylipäätään mahdollisia toteuttaa. Olet alasi asiantuntija, ja asiakas ei aina tiedä parhaita käytäntöjä, miten asiat tehdään tai hoidetaan. Sinun tehtäväsi on tarjota oikeaa ja ajankohtaista tietoa jota tarvitaan, jotta projekti pysyy raiteillaan.

4-Asiakaspalvelu ja tyytyväisyyskyselyt

Kun projekti on saatu päätökseen, takaa hyvä asiakaskokemus myös jatkossa, lähetä asiakkaalle tyytyväisyyskysely saadaksesi välitöntä palautetta. Tämä auttaa liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittämisessä. Annettua palautetta voi myös käyttää brändin ja palveluiden mainostamiseen.

5-Pidä yhteyttä asiakkaisiin sosiaalisen median välityksellä

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, sosiaalisen median tehokas käyttö on osa hyvää asiakaspalvelua. Julkaise sisältöä, joka sopii kohdeyleisöllesi. Julkaisut voivat vastata heidän polttaviin kysymyksiinsä ja saada heidät myös motivoitumaan ottamaan yhteyttä. Valitse sinulle sopivat sosiaalisen median kanavat ja pidä ne aktiivisina sekä vastaa julkaisuihin tulleisiin kommentteihin.

Tämän blogin vinkit ovat vain jäävuoren huippu, mutta auttavat sinua luomaan merkityksellisemmän suhteen asiakkaisiisi.


Kikkoja Etäkonferensseihin

Nykyisessä maailmantilanteessa etäkonferenssit ja -messut ovat alkaneet kasvattaa suosiotaan, mikä tuo uusia haasteita yrityksen myyntiedustajille.

Yhteysongelmat ja ruudun tuijottaminen voi tuntua puuduttavalta ja mieli eksyy helposti uutisten tai somen selailuun laskien osallistumisen tehokkuutta. Päätimme jakaa teille muutamia kikkoja, joilla VR Asiakkuuspäällikkömme Aatu Numminen ottaa kaiken irti tästä uudesta tavasta verkostoitua.

Keskity tavoitteisiisi - Aivan kuten perinteisillä messuilla, tärkeintä tuottavalle päivälle on selkeät tavoitteet. Etsitkö liidejä vai löytää uusia näkökulmia? Suunnitele päiväsi sen mukaan! Mikäli olet liikkeellä kollegoidesi kanssa, tehtävien jakaminen auttaa huomattavasti.

Liidien metsästys - Useimmat etäkonferenssit käyttävät chattejä osana esityksiä tarjoten yrityksille mahdollisuuden käydä keskusteluja aiheesta. “Tällaiset keskustelut on helppo kääntää esimerkiksi LinkedInin puolelle, jolloin verkostoituminen tapahtuu luonnollisesti”.

Multiversumi - Etämessut mahdollistavat yhtäaikaisen osallistumisen useisiin keskusteluihin esiintyjien “virtuaalilavoilla”. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden verkostoitua useampien henkilöiden kanssa yhden päivän aikana. Tärkeintä on löytää oman keskittymisesi raja, että pysyt kaikkien keskusteluiden perässä.

Kestävyys - Koneen välityksellä tapahtuvan konferenssin riskinä on itsensä ravitsemuksen ja palautumisen unohtuminen. Myös näyttöpäätteen intensiivinen tuijottaminen voi alkaa tuntua raskaalta. “Itse olen ratkaisut ongelman kasvattamalla keskustelujen kokoa, jolloin voin seurata niitä helposti myös taukojumpan aikana”.


Verkkopalveluiden saavutettavuus – mitä se tarkoittaa?

Oletko koskaan vieraillut verkkosivustolla, joka on sekava, vaikeasti hahmotettava ja hankala käyttää? Edellä kuvatun kaltaiset sivut ovat saavutettavuuden näkökulmasta huonosti suunnitellut ja toteutetut.

Saavutettavuudella tarkoitetaan verkkosivujen helppokäyttöisyyttä ja ymmärrettävyyttä mahdollisimman laajalle käyttäjäkunnalle. Saavutettavuudesta on siis hyötyä ihan kaikille käyttäjille. Erityisen tärkeää se on kuitenkin heille, joilla on jokin vamma tai toiminnallinen rajoite. Väestö ikääntyy ennätysvauhtia ja se asettaa myös haasteita verkkopalveluille ja niiden suunnittelulle. Uusi laki digitaalisten palveluiden saavutettavuudesta astuu voimaan porrastetusti syyskuusta 2019 alkaen.

Verkkosivujen saavutettavuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat sisällön selkeys, visuaalinen ilme, tekninen toteutus sekä käytettävyys. Saavutettavuuteen liitetään usein Design for all -käsite, joka ohjaa suunnittelemaan ja toteuttamaan sellaisia ratkaisuja, jotka huomioivat mahdollisimman laajan käyttäjäkunnan tarpeet käyttötilanteiden ja käyttöympäristön mukaan.

Mitä asioita saavutettavuudessa tulee huomioida?

Sisällön saavutettavuutta voidaan parantaa käyttämällä selkeää yleiskieltä, välttämällä erikoisia termejä ja jaksottamalla sekä otsikoimalla teksti helposti silmäiltäväksi kokonaisuudeksi. Tärkeää informaatiota sisältäville kuville tulisi tarjota vaihtoehtoiset tekstit ja videoiden tulisi olla tekstitettyjä.

Käyttöliittymän ja visuaalisen suunnittelun osalta värien ja sävyjen kontrastit tulisivat olla riittävän selkeitä, jotta heikkonäköisen tai värisokean henkilön on helppo erottaa tekstit ja linkit taustasta. Selkeä fontti ja sen riittävän suuri koko ovat myös tärkeitä hyvän luettavuuden kannalta.

Tekninen saavutettavuustarkoittaa esimerkiksi sitä, että sivustoa voidaan käyttää teknisten apuvälineiden, kuten erilaisten lukulaitteiden avulla. Verkkosivuston teknisen toteutuksen osalta yksi tärkeimmistä asioista on sujuva navigoiminen näppäimistön tabulaattorilla.

Verkkopalveluiden kehittäjällä saattaa olla puutteellinen tietämys erityisryhmien tarpeista. Saavutettavuuden arvioimisessa ja testaamisessa kannattaakin hyödyntää sivuston todellisia käyttäjiä. Erityisryhmien kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen tuo eittämättä lisäarvoa verkkosivujen kehittämiseen.

Case Sytyke

Meillä täällä Mekiwillä on perehdytty saavutettavuuskriteereihin ja käytännön implementointiin useiden asiakkaiden tarpeista käsin. Kesäkuussa saimme maaliin viimeisimmän verkkosivuprojektin, jossa hyvä saavutettavuus oli asiakkaan yksi keskeisistä kriteereistä. Hengitysliiton alaisuudessa toimiva Sytyke ry sai uudet saavutettavat verkkosivut, jonka suunnittelusta ja teknisestä toteutuksesta vastasimme.

Sytykkeen asiakaskunta koostuu pääosin nuorista aikuisista, joilla on vaikeuksia oman elämän rytmittämisen kanssa sekä haasteita päästä sisään työelämään erinäisistä syistä johtuen.

Projekti aloitettiin perusteellisella pohjatyöllä, jossa huomioitiin käyttäjäryhmien tarpeet sekä saavutettavuuden peruskriteerit, niin teknisen toteutuksen kuin sisällön suunnittelun ja visuaalisuuden näkökulmasta.

Sivuston ulkoasusta haluttiin raikkaan nuorekkaat ja helposti lähestyttävät. Kuvavalinnat ovat selkeitä ja nuoren aikuisen maailmaan istuvia. Sivustolla käytetyt värit poimittiin huolella Sytykkeen brand bookista. Painikkeisiin ja teksteihin valittiin voimakkaat värit, jotta ne erottuvat riittävän hyvin taustastaan. Tekstialueiden taustat pidettiin sävyltään vaaleina ja yksivärisinä, jotta hyvä luettavuus ja selkeys säilyy.

Sisältö jaettiin helposti hahmotettaviksi kokonaisuuksiksi, josta on helppo löytää tarvitsemansa tieto. Tekstit pyrittiin pitämään mahdollisimman selkeinä ja helposti ymmärrettävinä, myös tekstin määrää karsittiin keskittyen vain olennaiseen. Lopputuloksena kehitysputken päästä tupsahti ulos nuorekkaat ja raikkaat sivut, joita on helppo käyttää.

Sytykeellä haluttiin vielä testata uusia sivuja näkövammaisten käyttäjien toimesta, jotta saadaan aitoa palautetta saavutettavuudesta. Käyttäjien palaute oli todella positiivista ja näkövammaisten arvio saavutettavuuden tasosta sekä yleisestä käyttökokemuksesta oli oikein hyvä.

Tutustu Sytykkeen uusiin verkkosivuihin täältä.

EU direktiivi (2016/2102) saavutettavuudesta pähkinänkuoressa:

  • Saavutettavuusdirektiivi koskee julkishallinnon verkko- ja mobiilipalveluita. Mukaan kuuluvat esimerkiksi kunnat, koulut ja virastot.
  • Vaatimusten piiriin kuuluvat myös vesi- ja energiahuolto sekä liikenne ja posti. Lisäksi se koskee tahoja, jotka saavat valtiolta tukea verkkopalveluihin.
  • 9.2018 jälkeen julkaistujen verkkosivustojen täytyy olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2019 mennessä.
  • Mobiilisovellusten täytyy olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.6.2021 mennessä.