Yhteistyö tuottaa parempia innovaatioita. Varsinkin teknologinen yhteistyö lisää pienen yrityksen onnistumisen mahdollisuuksia. Silti, joidenkin tutkimusten mukaan pienet yritykset tekevät vähemmän innovaatioyhteistyötä kuin suuret yritykset. Alkavassa kolmen blogin sarjassa kerromme, miten yhteistyö on auttanut MeKiwiä innovaatiotoiminnassa.

Aikaisemmin tänä vuonna julkaisimme blogin, jossa kerroimme miten avoimen innovaation periaatteet ovat hyödyttäneet MeKiwin kehitystä ja kasvua. Koska aiheesta on meiltä paljon kyselty, julkaisemme kolmen blogin sarjan, jossa kerromme käytännön tasolla, miten toteutamme innovaatioyhteistyötä.

Tämä ensimmäinen blogi käsittelee liiketoimintamahdollisuuden tunnistamista. Seuraavissa osissa etenemme projektin toteuttamisen vaiheen kautta tuotteen viemiseen markkinoille sekä tilatun tuotteen käyttöönottoon ja jatkokehitykseen.

Mahdollisuuksien löytäminen alkaa ihmisiin tutustumisesta

Aloittavalla yrityksellä ensimmäisten liiketoimintamahdollisuuksien etsiminen liittyy koko yrityksen kehitykseen. Potentiaalisen asiakkaan lisäksi etsitään ja kartoitetaan resursseja. Tässä vaiheessa korostuvat rahoituspalvelut sekä julkiset palvelut, jotka tukevat yritysten liiketoimintaosaamisen kehittymistä. Myös MeKiwi on hyödyntänyt tällaisia palveluja, osallistuen muun muassa Oulun ammattikorkeakoulun järjestämiin pelialan koulutuksiin.

Innovaatioyhteistyö liiketoimintamahdollisuuksien etsimisen vaiheessa on käytännössä tutustumista ihmisiin ja yhteistyömahdollisuuksien kartoittamista. Sekä julkinen sektori että yritykset järjestävät tähän tilaisuuksia järjestämällä tapahtumia, kuten koulutuksia ja verkostoitumistilaisuuksia. Rennotkin tapahtumat ovat liiketoiminnalle hyvin merkityksellisiä. Kuten yksi MeKiwin perustajista, innovaatiojohtaja Jani Kaipainen konstailemattomasti kuvailee: “siellä tapaa ihmisiä ja sitten voi tehdä juttuja”.

Että juttuja pääsee tekemään, yksi varmistettava resurssi on rahoitus. Jani Kaipainen toivookin, että rahoitus olisi enemmän esillä julkisissa verkostoitumistilaisuuksissa.

”Ideoita ja hyviä aihioita on paljon, mutta moni näyttää jäävän kehittämättä sen takia, että ei ole osaamista resurssien hankkimiseen. Pitäisi saada tarvitsijat, kehittäjät ja rahoittajat alusta asti yhteen”, Jani Kaipainen visioi.

Tieto virtaa molempiin suuntiin

Avoimen innovaation tutkimuksen mukaan verkostot mahdollistavat informaatiovirtojen vastaanottamisen ja hyödyntämisen. Verkoston kautta kanavoituva tieto, osaaminen, tekninen asiantuntemus, kehittyneemmän teknologian jakaminen ja yhteistyö markkinan vaatimusten täyttämiseksi vahvistavat yrityksen kilpailukykyä ja pienentävät kustannuksia. MeKiwi on yhdistänyt verkoston hyödyt ja resurssien jakamisen toimimalla koko olemassaolonsa ajan jaetuissa tiloissa. Nykyinen osoite on yritysyhteisö Njetwork Inn.

MeKiwin osaamista liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen ja toiminnan käynnistämiseen liittyen on kanavoitu muille jakamalla ainakin kokemuksia, tietoa, dokumentteja, sopimuspohjia, hallinto-osaamista, rahoitusosaamista, verkostoja ja tapahtumavinkkejä, muistelee Jani Kaipainen.

Tietoa virtaa myös MeKiwille päin. Yrityskumppanien ja asiakkaiden ohella ymmärrystä asiakkaasta ja toimialan yleisestä tilanteesta voi saada myös julkisten palvelujen kautta. MeKiwi on onnistuneesti hyödyntänyt Oulun innovaatioekosysteemin tapahtumia ja hankkeita, joiden kautta on saatu yhteys loppukäyttäjiin. Muun muassa Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristot ja CityIoT -hankkeet ovat tarjonneet mahdollisuuksia saada syvällistä ymmärrystä käyttäjistä ja käyttöympäristöistä. Tätä on hyödynnetty opetusteknologiaratkaisujen kehittämisessä.

Auta kaveria aina kun voit

MeKiwin liiketoiminnassa painottuvat nousevat teknologiat, kuten virtuaalitodellisuus. Tämä vaatii osaamisen jatkuvaa päivittämistä, mutta se ei yksin riitä. Esimerkiksi opetuskäyttöön tulevissa ratkaisuissa tarvitaan teknologisen osaamisen lisäksi vaihteleva kokonaisuus monialaista tietoa. Sitä saadaan kumppaniverkostosta ja asiantuntijaverkostosta. MeKiwin toimitusjohtaja Samuel Kuosmasen mukaan mahdollisuus ottaa erilaisia kehitysprojekteja laajenee kun tietää, että saa rakennettua kehitystyöhön hyvän joukkueen. Hyvät yrityssuhteet syntyvät hyvistä ihmissuhteista.

Tutkimuksen tausta

MeKiwi oli yksi tutkittavista yrityksistä Innovaatioallianssin toiminnan vauhdittaminen -hankkeen osana tehdyssä selvityksessä, johon liittyen toteutettiin myös pro gradu -tutkimus ”Startup-yrityksen innovaatioprosessi alueellisessa innovaatiokeskittymässä”. Tutkimuksen keskeinen tulos on, että startup-yritykset voivat hyödyntää alueellista innovaatioekosysteemiä kaikissa innovaatioprosessinsa vaiheissa sekä käyttämällä innovaatiotoimintaa tukevia palveluja että solmimalla mielekkäitä verkostosuhteita. Tutkimuksessa jaettiin innovaatioprosessi kolmeen vaiheeseen asiakaslähtöisen Design Thinking -innovaatioprosessimallin mukaan. Kuvaamme tässä kolmen blogin sarjassa tapaamme toteuttaa avoimen innovaation periaatteita mukaillen näitä kolmea vaihetta.

Lähteet:

  • Brown, T. (2009). Change by design: How design thinking can transform organizations and inspires innovation. New York (N.Y.): HarperBusiness.
  • Chesbrough H. (2003) The era of open innovation. MIT Sloan Management Review; 44:35–41
  • Crossan, M & Apaydin, M. (2010). A Multi-Dimensional Framework of Organizational Innovation: A Systematic Review of the Literature. Journal of Management Studies, 47(6), 1154–1191.
  • Freel, M. S. (2005). Patterns of Innovation and Skills in Small Firms. Technovation, 25(2), 123–134.
  • Parida, V., Westerberg, M. ja Frishammar, J. (2012). Inbound Open Innovation Activities in High-Tech SMEs: The Impact on Innovation Performance. Journal of Small Business Management 2012 50(2), 283–309.
  • Rogers, M. (2004). Networks, Firm Size and Innovation. Small Business Economics, 22, 141–153.
  • Sydänmaanlakka, P. (2009). Jatkuva uudistuminen: Luovuuden ja innovatiivisuuden johtaminen.Hämeenlinna. Talentum Media Oy. 293 s.