Tekoälyä hyödyntävä esimiesten kouluttamiseen kehitetty peli on esimiehen yksilöllinen sparraaja, joka kertoo valintojen vaikutukset ja neuvoo, missä voisi kehittyä. Tuloksena työhyvinvointi paranee ja henkilöstötuottavuus kasvaa – pelissä ja työpaikalla.

Tekoälyyn liittyvässä keskustelussa ovat usein esillä tilanteet, joissa tekoälyn käyttö korvaa ihmisen tekemän työn. Tekoäly voi myös auttaa ihmistä kehittymään siinä, mikä tulee säilymään ihmisten välisen kohtaamisen alueena – esimiestyössä.

Kyseessä on esimiesten ja HR-henkilöstön kouluttamiseen kehitetyn Tuottava Esimies -opetussimulaation seuraava vaihe. Pelin käyttäjiä ovat jo muun muassa SOL ja Antell, jotka tulevat olemaan edelläkävijöitä myös seuraavan, tekoälyä hyödyntävän version käyttöönotossa.

Työelämän laatu paranee – henkilöstötuottavuus paranee

Ongelmat heikentävät työelämän laatua. Hyvät johtamiskäytännöt parantavat sitä. Nämä kaksi kamppailevat jokapäiväisessä johtamisessa. Tuottava Esimies -oppimispeli tarjoaa käytännön esimiestyöhön kuuluvia ongelmatilanteita. Pelaajan tekemät valinnat joko parantavat tai heikentävät työelämän laatua.

Tuottava Esimies -simulaatiossa edistyminen perustuu pelin laskemiin arvoihin; työelämän laatu -indeksiin (QWL – Quality of Working Life) sekä siihen yhdistettyyn motivaatioteoriaan.

”Motivaation huomioimisen ansiosta simulaatio on niin tarkka. Motivaatioteorian yhdistäminen QWL:n laskentaan on oleellinen tekijä siinä, että tällainen peli voitiin rakentaa”, selittää asiaa pelin takana olevan PlayGain Oy:n toimitusjohtaja, Lapin Yliopiston dosentti Marko Kesti, jonka pitkäaikaisen tutkimustyön tulosta pelin perustana olevat hyvinvointia ja tuottavuutta mittaavat laskennat ovat.

Esimiestyöllä on välitön vaikutus työhyvinvointiin, jolla on puolestaan suora yhteys henkilöstötuottavuuteen. Henkilöstövoimavarojen tuotantofunktio on myös Marko Kestin kehittämä, kansainvälisessä tiedeyhteisössä tunnustettu teoria, jonka avulla Tuottava Esimies mittaa pelaajan kehitystä. Näin peli pystyy näyttämään pelaajalle hänen valintojensa vaikutuksen paitsi henkilöstön hyvinvointiin, myös taloudelliseen tulokseen.

Esimiehen osaamisen kehittymisen kautta tuloksen paraneminen pelissä johtaa tuloksen paranemiseen organisaatiossa.

Tekoälystä esimiehen henkilökohtainen sparraaja

Tuottava Esimies on ollut ensimmäisten käyttäjäyritysten käytössä noin vuoden. Käytettävissä on nyt dataa alkuperäisen tutkimustiedon lisäksi pelaajista sekä työelämän laadun (QWL) kehittymisestä Tuottava Esimies -simulaatiota käyttävissä yrityksissä.

Nyt simulaatioon on tekoälyn avulla luotu ennustava analytiikka, joka huomioi työelämän laadun osatekijöiden ja motivaation lisäksi myös pelaajan henkilökohtaiset ominaisuudet. Esimies tekee työtään omalla persoonallaan. Mikä toimii yhdellä, ei välttämättä toimi toisella.

Pelatessa syntyvän datan avulla tekoälystä tulee esimiehen henkilökohtainen sparraaja.

“Peliin rakennettu tekoäly huomioi jo pelaajan henkilökohtaiset vahvuudet ja kehittämiskohteet ja auttaa henkilökohtaisesti esimerkiksi ehdottamalla perehtymistä johonkin asiaan. Tulevaisuudessa tämä tuki vain tarkentuu, kun datan määrä kasvaa”, kertoo Marko Kesti.

Ennustava analytiikka voi auttaa ehkäisemään ongelmia

Mitä on tekoäly tässä yhteydessä ja miten sitä tehdään?

“Yksinkertaistettuna voisi sanoa, että koska Työelämän hyvinvoinnin laatu -funktio ja Työhyvinvoinnin tuottavuusfunktio ovat kaavoja, jotka lasketaan työelämän ympäristömuuttujista, tämä laskenta olisi vain muunnettu ohjelmistoksi, joka laskee samoja tuloksia samoista muuttujista, joihin pelaaja kohtaa eri pelitilanteissa”, selittää pelin teknologian kehittämistä johtanut MeKiwin CTO Jaakko Asikainen.

“Tällaisena tietokoneohjelma ei kuitenkaan olisi vielä simulaatio, vaan siihen on peliteoriaan perustuen rakennettu arkkitehtuuri ja dynamiikka, joka motivoi ja ohjaa pelaajaa ja aikaansaa samalla oppimista”, Asikainen jatkaa. “Tuottava Esimies on ainutlaatuinen siksi, että siinä on peliarkkitehtuuri, joka vastaa todellisuutta.”

Pelaaminen kerryttää lisää dataa, mikä antaa tekoälylle mahdollisuuden aina vain parempiin ennakointeihin. Tämä onkin käyttäjille merkittävin tekoälyn etu. Kun tärkeä esimiestyön kehittämisalue ilmenee jo pelatessa, ongelma saattaa jäädä kokonaan syntymättä.